ยินดีต้อนรับ (Welcome to EnticCompamy)

Welcome to Entic Co.,Ltd. - We 're Professional Consulting Environmental and Public Participation

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านให้คำปรึกษา สำรวจ เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานผลการศึกษาโครงการทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ

ทำไม ต้องเลือกเรา?

  • คุณภาพด้านวิชาการ
    เรามีทีมผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศเป็นทีมที่ปรึกษามาตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงาน
  • คุณภาพด้านเทคโนโลยี
    เรามีเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ และเรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ
  • คุณภาพด้านบุคลากร
    เรามีบุคคลากรที่เป็นนักวิชาการในองค์กรที่มีประสบการณ์มายาวนาน และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในระดับปริญญาโท กว่าร้อยละ 90 และฝึกอบรมด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ