-->

Welcome to Entic Co.,Ltd. - We 're Professional Consulting Environmental and Public Participation

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านให้คำปรึกษา สำรวจ เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานผลการศึกษาโครงการทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ

ฐานข้อมูลบริษัท เอ็นทิค จำกัด