บริการของเรา (Our Sevices)

Company’s Services

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

เรามีผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งในองค์กรและทีมที่ปรึกษาจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อย่างมากมายในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA: Environmental Impact Assessment) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE: Initial Environmental Examination) การทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม (ER: Environmental Report) การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA: Environmental Safety Assessment) การทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Report)

การศึกษาเศรษฐกิจ-สังคม

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) ซี่งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ผลการประมวลข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้เรายังสามารถวิเคราะห์ ประเมินผลประโยชน์ ความคุ้มค่าและความอ่อนไหวด้านเศรษฐกิจของโครงการ ศึกษาผลประโยชน์ที่ได้รับ ทั้งผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์ทางอ้อมของโครงการ วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของโครงการในรูปของอัตราผลตอบแทนเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return : EIRR) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนปีแรก พร้อมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ เป็นต้น พร้อมกับทีมเก็บรวบรวมข้อมูล และสำรวจความคิดเห็น สำรวจแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ในภาคสนามที่มีประสิทธิภาพ

การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

เรามีผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างมากมายในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต่างๆ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านกิจกรรมและสื่อที่หลากหลายช่องทางในการสื่อสารแบบครบวงจร ทั้งในแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Printing Media: Brochure, Banner, Newspaper, Leaflet) สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia: VDO Presentation, Power Point Presentation, Spot Radio) สื่ออินเทอร์เน็ต (Internet: Website Application) และสื่อโซเซียลออนไลน์(Webpage Fb, Line Official) เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังข้อคิดเห็น การปรึกษาหารือ เพื่อสื่อสารให้ภาคประชาชนเข้าใจโครงการ และเข้ามามีบทบาทร่วมทำงานร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้ยังดำเนินงานให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่โครงการ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548

"ซื่อสัตย์ ทำงานหนัก และกลับมากินข้าวเย็นให้ตรงเวลา"
- เจอรัลด์ ฟอร์ด