งานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม งานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
งานการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
งานศึกษาวิจัยและระบบสารสนเทศ

We 're Professional Consulting Environmental and Public Participation

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านให้คำปรึกษา สำรวจ เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานผลการศึกษาโครงการทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ

แม่น้ำบางปะกง_๒๐๐๑๐๘_0001_0

งานการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม

20190531_095359-2

งานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

DSCN0557

งานการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

gis-01

งานศึกษาวิจัย
และระบบสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

ก้าวสู่อาเซียน (AEC) อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพงาน สานต่อสิ่งแวดล้อม น้อมนำสู่สังคม

บุคลากร

แผนผังองค์กรและบุคลากร

ความรับผิดชอบต่อสังคม

แบ่งปัน และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสโลป N104 ชั้น 2 อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพร...

โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ)

การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ) วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมที่...

โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหัวทะเล)

ขอเชิญประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของ โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหัวทะเล) วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปัญจดารา 1 ชั้น 2 โรงแรมปัญจดารา อ...

ผลงานของเรา

ข้อมูลติดต่อ

    • บริษัท เอ็นทิค จำกัด
    • เลขที่ 3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
    • โทรศัพท์ : 0 2379 0141-2
    • โทรสาร: 0 2379 0143-4
    • Email: entic_2003@yahoo.com