งานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม งานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
งานการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
งานศึกษาวิจัยและระบบสารสนเทศ

We 're Professional Consulting Environmental and Public Participation

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านให้คำปรึกษา สำรวจ เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานผลการศึกษาโครงการทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ

แม่น้ำบางปะกง_๒๐๐๑๐๘_0001_0

งานการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม

20190531_095359-2

งานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

DSCN0557

งานการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

gis-01

งานศึกษาวิจัย
และระบบสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

ก้าวสู่อาเซียน (AEC) อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพงาน สานต่อสิ่งแวดล้อม น้อมนำสู่สังคม

บุคลากร

แผนผังองค์กรและบุคลากร

ความรับผิดชอบต่อสังคม

แบ่งปัน และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ผลงานของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวางระบบจำหน่ายก๊ซธรรมชาติไปยัง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการวางระบบจำหน่ายก๊ซธรรมชาติไปยัง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม ...

โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น สำหรับทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ (ส่วนขยายครั้งที่ 3)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ ในการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตและจำ...

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ช่วง อ.เถิน – อ.ลี้

     ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอ็นทิค จำกัด และบริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป ...

เว็บไซต์โครงการที่เกี่ยวข้อง