งานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม งานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
งานการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
งานศึกษาวิจัยและระบบสารสนเทศ

We 're Professional Consulting Environmental and Public Participation

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านให้คำปรึกษา สำรวจ เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานผลการศึกษาโครงการทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ

close up picture of hand watering the sapling of the plant

งานการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม

slide-08

งานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

slide-09

งานการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

slide-10

งานศึกษาวิจัย
และระบบสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

ก้าวสู่อาเซียน (AEC) อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพงาน สานต่อสิ่งแวดล้อม น้อมนำสู่สังคม

บุคลากร

แผนผังองค์กรและบุคลากร

ความรับผิดชอบต่อสังคม

แบ่งปัน และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง

งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 104 ชั้น 2 อาคารเทพพงษพาณิชย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียร...

โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหัวทะเล)

โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหัวทะเล) วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปัญจดารา 1 ชั้น 2 โรงแรมปัญจดารา

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์...

ผลงานของเรา

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้ใจใช้บริการของเรา