ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและนำเย็น สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ส่วนขยายครั้งที่ 3) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงชื่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและนำเย็น สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ส่วนขยายครั้งที่ 3) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

โครงการพลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น สำหรับท่าอาภาศยานสุวรรณภูมิ (ส่อนขยายครั้งที่ 3)

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น สำหรับท่าอาภาศยานสุวรรณภูมิ (ส่อนขยายครั้งที...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2566               &...

โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางระบบจำหน่ายก๊ซธรรมชาติไปยัง บริษัท ...