ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2566               &...

โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางระบบจำหน่ายก๊ซธรรมชาติไปยัง บริษัท ...

โครงการวางระบบจำหน่ายก๊ซธรรมชาติไปยัง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการดำเนินกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด...

โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น สำหรับทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ (ส่วนขยายครั้งที่ 3)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ ในการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตและจำ...

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ช่วง อ.เถิน – อ.ลี้

     ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอ็นทิค จำกัด และบริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป ...