โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ช่วง อ.เถิน – อ.ลี้

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ช่วง อ.เถิน – อ.ลี้

     ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอ็นทิค จำกัด และบริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด เพื่อดำเนินการงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ช่วง
อ.เถิน – อ.ลี้

      ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ จึงได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาโดยเฉพาะผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมต่อไป ดังนั้น กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้

 

เวทที่ วันที่ประชุม เวลา สถานที่จัดประชุม
1 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงดำ อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน
2 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 14.๐๐-๑7.๐๐ น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
3 วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง