โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหัวทะเล)

โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหัวทะเล)

ขอเชิญประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของ
โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหัวทะเล)
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมปัญจดารา 1 ชั้น 2 โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา