โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น สำหรับทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ (ส่วนขยายครั้งที่ 3)

โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น สำหรับทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ (ส่วนขยายครั้งที่ 3)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ ในการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น สำหรับท่าอาภาศยานสุวรรณภูมิ (ส่วนขยายครั้งที่ 3)

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมอมาแรนธ์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมอมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ

ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทว: อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ