โครงการพลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น สำหรับท่าอาภาศยานสุวรรณภูมิ (ส่อนขยายครั้งที่ 3)

โครงการพลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น สำหรับท่าอาภาศยานสุวรรณภูมิ (ส่อนขยายครั้งที่ 3)

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการพลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น

สำหรับท่าอาภาศยานสุวรรณภูมิ (ส่อนขยายครั้งที่ 3)

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมอมาแรนธ์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมอมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ ถนนกิ่งแก้ว

ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ