โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ)

โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ)

การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี