งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง

งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง

งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด
โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 104 ชั้น 2 อาคารเทพพงษพาณิชย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ