ประสบการณ์

         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านให้คำปรึกษา สำรวจ เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานผลการศึกษาโครงการทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการพัฒนาทั้งบุคลากรและศักยภาพเพื่อให้มีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานเทียบเท่าบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในประเทศ และทัดเทียมกับบริษัทที่ปรึกษาต่าง ๆ ในระดับสากล มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับพนักงานและการจัดการฝึกอบรมทีมงานด้านต่าง ๆ  ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิต ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ

May 2020

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (เฉพาะแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติส่วนที่ 1 ; Line L) (บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (เฉพาะแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง โรงงานนิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย)) จำกัด ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน
โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ส่วนต่อขยาย)ไปยังบริษัท ตันจง ซูบารุ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ปี พ.ศ. 2561 ระยะก่อสร้าง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (เฉพาะแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ไอที ฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน