ประสบการณ์

         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านให้คำปรึกษา สำรวจ เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานผลการศึกษาโครงการทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการพัฒนาทั้งบุคลากรและศักยภาพเพื่อให้มีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานเทียบเท่าบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในประเทศ และทัดเทียมกับบริษัทที่ปรึกษาต่าง ๆ ในระดับสากล มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับพนักงานและการจัดการฝึกอบรมทีมงานด้านต่าง ๆ  ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิต ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ