ประวัติองค์กร

ประวัติองค์กร

 

บริษัท เอ็นทิค จำกัด (Entic Company Limited)

เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม ในปี 2544

โดยจดทะเบียนเริ่มแรกในชื่อบริษัท อาร์ท แอนด์ ซายน์ อินเทลลิเจ้นท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็นทิค จำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546

ให้บริการปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม-เศรษฐกิจ

กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน งานประชาสัมพันธ์ ทั้งโครงการพัฒนาของภาครัฐ

และเอกชนงานศึกษาความเหมาะสมและให้คำปรึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

งานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

งานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งานศึกษาวิจัยและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 

 • ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านให้คำปรึกษา
  สำรวจ เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานผลการศึกษาโครงการทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
  เป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการพัฒนาทั้งบุคลากร
  และศักยภาพเพื่อให้มีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานเทียบเท่าบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำใน
  ประเทศ และทัดเทียมกับบริษัทที่ปรึกษาต่าง ๆ ในระดับสากล มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
  การเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับพนักงานและการจัดการฝึกอบรมทีมงานด้านต่าง ๆ ทำให้
  บริษัทฯ สามารถผลิต ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ