Author - entic2020

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2566               &...

โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางระบบจำหน่ายก๊ซธรรมชาติไปยัง บริษัท ...