Author - ppumipat@gmail.com

Knowledge04

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur lectus lacus, rutrum sit amet placerat et, bibendum nec mauris. Duis molestie, purus eget placerat viverra, nisi odio gravida. Curabitur non erat quam, id volutpat leo. Nullam pretiu...

Knowledge03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur lectus lacus, rutrum sit amet placerat et, bibendum nec mauris. Duis molestie, purus eget placerat viverra, nisi odio gravida. Curabitur non erat quam, id volutpat leo. Nullam pretiu...

knowledge02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur lectus lacus, rutrum sit amet placerat et, bibendum nec mauris. Duis molestie, purus eget placerat viverra, nisi odio gravida. Curabitur non erat quam, id volutpat leo. Nullam pretiu...

knowledge01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur lectus lacus, rutrum sit amet placerat et, bibendum nec mauris. Duis molestie, purus eget placerat viverra, nisi odio gravida. Curabitur non erat quam, id volutpat leo. Nullam pretiu...

งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสโลป N104 ชั้น 2 อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพร...

โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ)

การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ) วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมที่...

โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหัวทะเล)

ขอเชิญประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของ โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหัวทะเล) วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปัญจดารา 1 ชั้น 2 โรงแรมปัญจดารา อ...