โครงการวางระบบจำหน่ายก๊ซธรรมชาติไปยัง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการวางระบบจำหน่ายก๊ซธรรมชาติไปยัง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม ...

โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น สำหรับทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ (ส่วนขยายครั้งที่ 3)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ ในการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตและจำ...

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ช่วง อ.เถิน – อ.ลี้

     ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอ็นทิค จำกัด และบริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป ...