งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสโลป N104 ชั้น 2 อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพร...

โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ)

การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ) วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมที่...

โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหัวทะเล)

ขอเชิญประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของ โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหัวทะเล) วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปัญจดารา 1 ชั้น 2 โรงแรมปัญจดารา อ...